disclaimer/gdpr

Privacyverklaring Brassband Zele

Versie 25 mei 2018

Brassband Zele hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, hoe we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om uw privacy te waarborgen.

Brassband Zele houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

– de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Brassband Zele

Langemuntstraat 53

9240 Zele.

contact@brassbandzele.be

Contactpersoon:  Ignace RAES;         ignace.raes@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Brassband Zele verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Brassband Zele (uitvoering overeenkomst).

– voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen ( gerechtvaardigd belang).

– voor het bekomen van subsidiëring door de overheid ( wettelijke verplichting).

– voor de aansluiting bij koepelorganisatie VLAMO en verzekering via hen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aansluitingsdatum, instrument.

Voor minderjarigen  jonger dan 16 jaar is een schriftelijke toestemming nodig van ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte info geven we niet aan derde partijen door tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen we gebruik maken van een derde partij voor:

– het verzorgen van de internetomgeving

– het verzorgen van IT-infrastructuur

– het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder schriftelijke overeenkomst waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Brassband Zele bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

– Alle personen die namens Brassband Zele van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding ervan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan, door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Brassband Zele kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.